PRIVACY

Ergon ergotherapie Praktijk voldoet aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op het voeren van een praktijk en het omgaan met persoonsgegevens:
– AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
– WBGO: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
– Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie van Ergotherapie Nederland
– Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
– Corona richtlijn

PRIVACY VERKLARING

Ergon Ergotherapie Praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27345272

Deze privacyverklaring legt uit hoe Ergon met persoonsgegevens of tot een persoon te herleiden informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

TOEPASSING

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

a. (potentiële) cliënten

b. bezoekers aan de praktijk

c. bezoekers van de website

d. alle overige personen die met Ergon contact opnemen of van wie Ergon persoonsgegevens verwerkt

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ERGON verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens, medische gegevens, behandelgegevens

b. verkregen zijn via de verwijzing door huisarts of specialist

b. met toestemming van betrokkene verkregen zijn, zoals foto- of beeldmateriaal

c. verkregen zijn via de Basisadministratie Persoonsgegevens, zoals het BSN nummer;

d. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

DOELEN WAARVOOR ERGON DE GEGEVENS VERWERKT

ERGON verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst (diagnostiek, behandeling,

advisering en evaluatie)

b. de declaratie voor verrichte werkzaamheden in het kader van de behandeling;

c. het onderhouden van contact in het kader van de behandeling

d. afstemming met andere betrokken hulpverleners

e. het uitnodigen voor bijeenkomsten en verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

WAAROM ERGON DEZE GEGEVENS VERWERKT

ERGON verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van (het gaan sluiten van) een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of scholing.

VERWERKERS

ERGON maakt voor het verwerken van persoonsgegevens mede gebruik van externe diensten (verwerkers)
– Vecozo
– Incura
– Vectis
ERGON heeft met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

ERGON deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar toestemming voor geeft.

ERGON deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

BEWAREN VAN GEGEVENS

ERGON bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is of vanuit wettelijke kaders verplicht is en hanteert de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

ERGON  hanteert passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen.
Hebt u het idee dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of aanwijzingen voor misbruik, neemt u dan contact opnemen met ERGON

U heeft het recht ERGON te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Mocht u een klacht hebben over de gegevensverwerking, neem dan contact op met het Klachtenloket Paramedici (KLP) https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

ERGON kan deze privacyverklaring wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op deze pagina gepubliceerd. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2020.